Vedtekter

 Vedtekter

Ladderud Barnehage AS

 

 

1. Eierforhold

Barnehagen er privat eid, og drives av Astrid Ladderud.  Barnehagen har adresse Trondhjemsvn. 132, 2070 Råholt.

Barnehagen drives med lokal tilpasning til et eldre gårdstun, der barna får kjennskap til tradisjoner og livet i gamle dager.

 

2. Formål

Barnehagedrift er beskrevet i Lov om barnehager og rammeplanen som beskriver innholdet i barnehagevirksomheten.

Lov om barnehager §1 står det:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærliget, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barnet med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Lov om barnehager §2 står det:

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet

 

3. Barnehagens konsept: TEATER/DRAMA

Barn spiller teater for barn eller på foreldresamlinger, eller voksne og barn har teater og dramaopplevelser sammen.  Voksne i barnehagen bruker drama som formidlingsform i daglige aktiviteter med barna.   Mime/dans/ballett er en del av teater/dramaopplegget.

 

4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg (§4 i Lov om barnehager)

Foreldreråd består av alle foreldre til barn i barnehagen. Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av 2 foreldre og 2 ansatte.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagen.

 

5. Søknad om opptak

Det kan søkes om hel-/deltidsplass. Private og kommunale barnehager i Eidsvoll Kommune har felles opptakssystem. Søknad om plass til hovedopptaket for barnehageåret (august til august) er hvert år 1. mars.

Barnehagen er åpen for barn 0-6 år.

Barn som bor i Eidsvoll kommune har fortrinnsrett til plass.

Opptaksmyndighet: Styrer/Eier

Tildeling av barnehageplass skjer digitalt, og besvares digitalt på kommunens nettsider (Barnehageportalen) innen oppgitt tidsfrist, hvis ikke kan retten til plassen tapes.

 

6. Opptakskriterier

§ 12 a i Lov om barnehager: Barn som fyller ett år seinest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven og forskrifter.

Barn som fyller ett år seinest i november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Ladderud Barnehages opptakskriterier

Det prioriteres barn som er bosatt i Eidsvoll Kommune

Barn bosatt i andre kommuner, kan tilbys barnehageplass ved ledighet

Barn som i løpet av barnehagetiden flytter til annen kommune, har rett til å beholde barnehageplassen

Ønskes endringer i oppholdstida, for eks redusert plass, vil dette bli vurdert etter søknad.

Tilbud om heltidsplass har prioritet. Deltidsplass kan tilbys, etter en helhetsvurdering av barnegruppa i det enkelte tilfelle.

 1. Barnehagelovens §13

  • Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering om barnet har nedsatt funksjonsevne, større behov for barnehageplass enn førskolebarn ellers. (Dokumentasjon må fremlegges)
  • - Barn som det er fattet vedtak om etter barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, vedtak omsorgsovertakelse, frivillig hjelpetiltak.(Lov om barnehager §13 2.ledd)
 2. Søsken av barn som allerede har plass, og som har Ladderud Barnehage som 1. prioritet.  Familier med lengst plassansiennitet, går foran de med kortere ansiennitet.
 3. Søsken av barn som har hatt plass før, og som har Ladderud barnehage som 1. prioritet. (skriv i merknadsfeltet på søknaden at dere har hatt plass før.)
  Det tas videre hensyn til gruppessammensetning samt barnehagens bemanning.
 4. Barn som har Ladderud på 1. og 2. prioritet.
 5. Barn som har ett år igjen til skolestart (femåringer).
 6. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og som har særlig behov for norskopplæring.
 7. Barn til enslig forsørger.
 8. Andre.

I tvilstilfeller, der to barn stiller likt under punktene 4-8, vil barna innstilles etter alder, der det eldste barnet gis opptaksrett først.

 

7. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Søker som har mottatt plass, har rett til plass frem til skolealder, eller så lenge barnehagen er i drift.

Plass i barnehagen kan gjensidig sies opp med 2 måneders skriftlig varsel – regnet fra den første i måneden etter. Oppsigelse av plassen skal skje skriftlig. Dersom plassen sies opp etter 1. april i vårhalvåret, må plassen betales ut barnehageåret (til og med juni).

 

8. Åpningstider / Ferie

Åpningstiden er 07.00 til 17.00 ukens fem virkedager. Anbefalt maksimal oppholdstid pr. dag for barna er 9 timer. Barna skal hentes i barnehagen i god tid før stengetid, slik at personalet kan gå hjem kl. 17.00. Gjentatte uregelmessigheter, kan medføre tap av plass.

Barnehagen er stengt fire uker av juli. Barnehagen er stengt julaften, romjula, nyttårsaften, høytidsdager, onsdag før skjærtorsdag og helligdager. I påsken skal foreldrene melde fra om barnet kommer eller ikke.

Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret (regnet fra 1. august til 1. august neste år), hvor barnehagen holdes stengt. Opplysning om hvilken dager dette blir, gis foreldrene ved barnehageårets begynnelse.

 

9. Foreldrebetaling

Det betales for elleve måneder i året. Juli er betalingsfri. Sentrale myndigheter er veiledende i forhold til prissetting. Foreldre varsles om prisendringer i god tid.

Betaling skjer innen den 10. hver måned.
Manglende betaling av barnehageplassen vil medføre tap av plassen.

 

10. Sykdom

Barn med feber holdes hjemme fra barnehagen. For fremmøte må barnets almenntilstand være slik at barnet orker å delta i barnehagens vanlige dagsrytme både inne og ute.

Barn med smittsomme sykdommer holdes hjemme til faren er over. Foreldre har ansvar for å si i fra til barnehagen hvis barnet har smittsomt utslett/sykdom, slik at vi kan gjennomføre forebyggende tiltak.

 

11. Forsikring

Barna i barnehagen er forsikret, i sin oppholdstid i barnehagen, og på direkte veg mellom hjem og barnehage.

 

12. Intern kontroll

Barnehagen skal ha et internkontrollsystem (Forskrift om internkontroll).   Barnehagen har to vernerunder og fire brannøvelser i året.  Dokumentasjonen skal oppbevares i barnehagen.

 

13. Personalet

Personalet i barnehagen skal ha godkjent politiattest ved ansettelse, og barnehagen følger tuberkulinforskriften som til enhver tid gjelder.

 

14. Barnehagens leke- og oppholdsareal

Barnehagen har et lekeareal på 140 m2.  Barn over 3 år har 4 m2 lekeareal, og barn under 3 år har 5,30 m2.  Det er tilsynsmyndigheten som godkjenner oppholdsarealet.

 

15. Helsekontroll av barn

(§23 i Lov om barnehager) Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem erklæring om barnets helse.  Har barnet fulgt ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan opplysningene gis av foresatte.

 

16. Samarbeid/avtaler mellom hjem - barnehage

Foreldresamtaler/foreldremøter/foreldrekaffe o a. arrangementer skal sikre samarbeidet mellom hjem og barnehage, i tillegg til den daglige kontakten ved henting og levering.

 

17. Dugnader

Det avholdes dugnader, med deltakelse av foreldre.

 

18. Soving i vogn

Det er foreldrenes ansvar for at vognen barnet skal sove i er i orden, og har forsvarlig sele som passer i henhold til både alder, og påkledning både sommer og vinter.

19. Filming i barnehagen

Når barna opptrer på arrangementer i barnehagens regi, er det ikke tillatt å filme.

Hvis foreldre ønsker å filme eget barn i barnehagehverdagen, gjøres dette kun etter avtale

Det er ikke tillatt å legge ut filmsnutter, eller bilder, fra barnehagen på nett.

Barnehagen  kan filme barn i samspill og lek i barnehagen, hvis hensikten er i opplæringsøyemed i barnehagen. Det er styrer/styrerassistent som avgjør hva som er hensiktsmessig. Filming av enkeltbarn skal avklares med foreldre på forhånd. Filmsnutter skal slettes etter bruk.

 

20. Ansvar for barn på foreldrearrangementer

På arrangementer i barnehagen der foreldre/foresatte er tilstede, er det foreldrene som har ansvaret for sitt, sin(e) barn.  Barnehagens ansatte har ansvaret inntil foreldre/foresatte kommer.

 

21. Erstatningsansvar ved ødeleggelse/tap av personlige eiendeler

Barnas eiendeler må være navnet.  Foreldre har ansvaret for å holde orden i barnas garderobekurver.  Barnehagens ansatte skal være behjelpelig med å spore opp ting som er blitt borte.  Har barnehagens ansatte klart opptrådt uaktsomt, påtar barnehagen seg erstatningsansvar.

 

22. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Ansatte har taushetsplikt (§§20-22 i Lov om barnehager, Forvaltningsloven § 13 til 13g), om hva de måtte få vite om barn og familier, også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.  Opplysningsplikten til sosial – og barneverntjenesten kan inntre om det er forhold som oppfattes som skadelig for barn.

 

23. Informasjon til barnehagemyndighet

Vedtekter og årsplan sendes hvert år barnehagemyndigheten i kommunen, samt årsberetning ved barnehageårets slutt.

 

2019-01-11

Comments are closed.