Vedtekter

         VEDTEKTER FOR LADDERUD BARNEHAGE AS

 

 1. EIERFORHOLD:

Barnehagen er privat eid, og drives av Astrid Ladderud.  Barnehagen har adresse Trondhjemsvn. 132, 2070 Råholt.

Barnehagen drives med lokal tilpasning til et eldre gårdstun, der barna får kjennskap til tradisjoner og livet i gamle dager.

 

 1. FORMÅL:

Barnehagedrift er beskrevet i Lov om barnehager og rammeplanen som beskriver innholdet i barnehagevirksomheten.

I Lov om barnehager § 1 står det: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.  De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barnet med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.  Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

 • 2: Barnehagen skal vær en pedagogisk virksomhet.

 

 1. Barnehagens konsept: TEATER/DRAMA.

Barn spiller teater for barn eller på foreldresamlinger, eller voksne og barn har teater og dramaopplevelser sammen.  Voksne i barnehagen bruker drama som formidlingsform i daglige aktiviteter med barna.   Mime/dans/ballett er en del av teater/dramaopplegget.

 

 1. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG (§4 i Lov om barnehager)

Foreldreråd består av alle foreldre til barn i barnehagen.

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av 2 foreldre og 2 ansatte. ”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.” Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagen.

 

 1. SØKNAD OM OPPTAK:

Det kan søkes om hel/deltidsplass.  Private og kommunale barnehager i Eidsvoll kommune har felles opptakssystem.   Søknad om plass til hovedopptaket for barnehageåret (aug. til aug.), er hvert år 1. mars.

Barnehagen er åpen for barn 0-6 år.

Barn som bor i Eidsvoll kommune har fortrinnsrett til plass.

Opptaksmyndighet: Styrer/eier.

Tildeling av barnehageplass skjer digitalt, og besvares digitalt på kommunens nettsider (Barnehageportalen) innen oppgitt tidsfrist, hvis ikke kan retten til plassen tapes.

 

 1. OPPTAKSKRITERIER:
 • 12 a i Lov om barnehager: Barn som fyller ett år seinest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven og forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, det året søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyllet ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

 

Ladderud barnehages opptakskriterier:

Det prioriteres barn som er bosatt i Eidsvoll kommune.

Barn bosatt i andre kommuner, kan tilbys barnehageplass ved ledighet.

Barn som i løpet av barnehagetiden flytter til en annen kommune, har rett til å beholde barnehageplassen.

Ønskes endringer i oppholdstida, for eks redusert plass, vil dette bli vurdert etter søknad.

Tilbud om heltidsplass har prioritet.  Deltidsplass kan tilbys, etter en helhetsvurdering av barnegruppa i det enkelte tilfelle.

 

 

 1. Barnehagelovens § 13.
  • Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering om barnet har nedsatt funksjonsevne, større behov for barnehageplass enn førskolebarn ellers. (Dokumentasjon må vedlegges)
  • Barn som det er fattet vedtak om etter barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, vedtak omsorgsovertakelse, frivillig hjelpetiltak.(Lov om barnehager §13 2.ledd)

 

 1. Søsken av barn som allerede har plass, og som har Ladderud barnehage som 1. prioritet. Underårige søsken (som ikke har lovfestet rett) har rett til plass på lik linje som andre søsken. Familier med lengst plassansiennitet, går foran de med kortere ansiennitet.
 2. Søsken av barn som har hatt plass før, og som har Ladderud barnehage som 1. prioritet. (skriv i merknadsfeltet på søknaden at dere har hatt plass før.)

 

Det tas videre hensyn til gruppas sammensetning samt barnehagens bemanning.

 1. Barn som har Ladderud på 1. og 2. prioritet.
 2. Barn som har ett år igjen til skolestart (femåringer).
 3. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og som har særlig behov for norskopplæring.
 4. Barn til enslig forsørger.
 5. Andre.

 

I tvilstilfeller, der to barn stiller likt under punktene 4-8, vil barna innstilles etter alder, der det eldste barnet innstilles først.

 

 

 

 

 

 

 1. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST:

Søker som har mottatt plass, har rett til plass frem til skolealder, eller så lenge barnehagen er i drift.

 

Plass i barnehagen kan gjensidig sies opp med 2 måneders skriftlig varsel – regnet fra den første i måneden etter.  Oppsigelse av plassen skal helst skje digitalt.  Dersom plassen sies opp etter 1. april i vårhalvåret, må plassen betales ut barnehageåret (til og med juni).

 

 1. KLAGENEMND

Opptak foretas av styrer.  Ved hovedopptak kan søker klager over avslag dersom søker verken får  sitt første eller andre ønske oppfylt.  For å kunne klage på dette må det i søknaden prioriteres mins to ulike barnehager.  Behandling av klage skjer i samsvar med bestemmelse i forskrifter for saksbehandling ved opptak.  Klager i forbindelse med opptak behandles i kommunens klagenemnd.

 

 1. PERMISJON

For barn i barnehagen kan en permisjonssøknad bli vurdert, hvis søkeren kan sies å ha tungtveiende grunner.  Eventuell innvilgelse er betinget av at det er mulig å fylle opp den ledige plassen uten at noen må sies opp ved avslutningen av permisjonstiden.

 

 1. ÅPNINGSTID/FERIE:

Åpningstiden er 07.00 til 17.00 ukens fem virkedager. Anbefalt maksimal oppholdstid pr. dag for barna er 9 timer.  Barna skal hentes i barnehagen i god tid før stengetid, slik at personalet kan gå hjem kl. 17.00.  Gjentatte uregelmessigheter, kan medføre tap av plass.

 

Barnehagen er stengt fire uker av juli.  Barnehagen er stengt julaften, romjula, nyttårsaften, høytidsdager, onsdag før skjærtorsdag og helligdager.   I påsken skal foreldrene melde fra om barnet kommer eller ikke.

 

Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret (regnet fra 1. august til 1. august neste år), hvor barnehagen holdes stengt.  Opplysning om hvilken dager dette blir, gis foreldrene ved barnehageårets begynnelse.

 

 1. FORELDREBETALING:

Det betales for elleve måneder i året.  Juli er betalingsfri.  Sentrale myndigheter er veiledende i forhold til prissetting.  Foreldre varsles om prisendringer i god tid.  Moderasjon på foreldrebetaling kan det søkes om i kommunen. Opplysninger om dette ligger på Eidsvoll kommunes nettside om barnehager.

Betaling skjer innen den 10. hver måned.  Faktura sendes på mail fra regnskapskontor.

Manglende betaling av barnehageplassen vil medføre tap av plassen.

 

 1. MATSERVERING:

Barnehagen serverer lunsj tirsdag og fredag.  Frokost og lunsj ellers tas med hjemmefra.  Foreldre kan om ønskelig ta med yoghurt til barnehagens eget fruktmåltid på ettermiddagen. Barnehagen serverer drikke til alle måltider.

 

 

 1. SYKDOM:

Barn med feber holdes hjemme fra barnehagen. For fremmøte må barnets almenntilstand være slik at barnet orker å delta i barnehagens vanlige dagsrytme både inne og ute.

Barn med smittsomme sykdommer holdes hjemme til faren er over.  Foreldre har ansvar for å si i fra til barnehagen hvis barnet har smittsomt utslett/sykdom, slik at vi kan gjennomføre forebyggende tiltak.

 

 1. FORSIKRING:

Barna i barnehagen er forsikret, i sin oppholdstid i barnehagen, og på direkte veg mellom hjem og barnehage.

 

 1. INTERN KONTROLL:

Barnehagen skal ha en internkontroll som skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

 

 1. MOBBELOVEN:

Barnehagen har ansvar for å sørge for at alle barn har det bra. I samarbeid med foreldre legges det planer om tiltak. Styrer og eier har ansvar for at barnehagen legger til rette for at loven oppfylles.

 

 1. PERSONALET:

Personalet i barnehagen skal ha godkjent politiattest ved ansettelse, og barnehagen følger tuberkulinforskriftene som til enhver tid gjelder.

 

 1. BARNEHAGENS LEKE- OG OPPHOLDSAREAL:

Barnehagen har et lekeareal på 140 m2.  Barn over 3 år har 4 m2 lekeareal, og barn under 3 år har 5,30 m2.  Det er tilsynsmyndigheten som godkjenner oppholdsarealet.

 

 1. HELSEKONTROLL AV BARN.

(§23 i Lov om barnehager) Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem erklæring om barnets helse.  Har barnet fulgt ordinære undersøkelser på helsestasjon, gis foresatte opplysninger om dette.

 

 1. SAMARBEID/AVTALER MELLOM HJEM – BARNEHAGE

Foreldresamtaler/foreldremøter/foreldrekaffe o a. arrangementer skal sikre samarbeidet mellom hjem og barnehage, i tillegg til den daglige kontakten ved henting og levering.

 

21.DUGNADER.

Det avholdes dugnader, med deltakelse av foreldre.

 

 1. SOVING I VOGN.

Det er foreldres ansvar å sørge for at vognen barnet skal sove i er i orden og at tepper/dyne tas med hjem regelmessig for vask.  Vognen skal ha forsvarlige seler som passer i henhold til barnets alder, og er tilpasset påkledning både sommer og vinter.

 

 

23.Personvern: Ved oppstart i barnehagen må alle foreldre signere for hva de godkjenner av bildedeling, personopplysninger o. l. og på vår kommunikasjonsapp My kid.  Etter en eventuell godkjenning kan vi dele bilder på veggen i barnehagen og på My Kid.

Barnehagen kan dele bilder uten fjes på vår nettside og facebookside.

 

 1. FILMING I BARNEHAGEN:

Vi ønsker ikke at foreldre filmer i barnehagen. Om du ønsker å dele bilder på nettet tatt i barnehagen, er det kun av egne barn.

Barnehagen kan filme barn med et pedagogisk formål. Det er styrer/styrerassistent som avgjør hva som er hensiktsmessig.

Filming av enkeltbarn i observasjonsøyemed skal avklares med foreldre på forhånd.

Filmsnutter skal slettes etter bruk.

 

 1. Når barna opptrer på arrangementer i barnehagens regi, er det ikke tillatt å filme.

Hvis foreldre ønsker å filme eget barn i barnehagehverdagen, gjøres dette kun etter avtale.

Det er ikke tillatt å legge ut filmsnuter, eller bilder, fra barnehagen på nettet.

Barnehagen kan filme barn i samspill og lek i barnehagen, hvis hensikten er i opplæringsøyemed i barnehagen. Det er styrer/styrerassistent som avgjør hva som er hensiktsmessig.  Filming av enkeltbarn skal avklares med foreldre på forhånd. Filmsnutter skal slettes etter bruk.

 

 1. ANSVAR FOR BARN PÅ FORELDREARRANGEMENTER.

På arrangementer i barnehagens regi der foreldre/foresatte er tilstede, er det foreldrene som har ansvaret for sitt, sin(e) barn.  Barnehagens ansatte har ansvaret inntil foreldre/foresatte kommer.

 

 1. ERSTATNINGSANSVAR VED ØDELEGGELSE/TAP AV PERSONLIGE EIENDELER

Barnas eiendeler må være navnet.  Foreldre har ansvaret for å holde orden i barnas garderobekurver.  Barnehagens skal være behjelpelig med å spore opp ting som er blitt borte.  Har barnehagens ansatte klart opptrådt uaktsomt, har barnehagen erstatningsansvar.

 

 1. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT.

Ansatte har taushetsplikt (§§20-22 i Lov om barnehager, Forvaltningsloven § 13 til 13g), om hva de måtte få vite om barn og familier, også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.  Opplysningsplikten til sosial – og barneverntjenesten kan inntre om det er forhold som oppfattes som skadelig for barn.

 

 1. INFORMASJON TIL BARNEHAGEMYNDIGHET:

Vedtekter og årsplan sendes hvert år barnehagemyndigheten i kommunen, samt årsrapport ved barnehageårets slutt.

 

 1. VEDTEKTENE GJELDER

Vedtektene gjelder inntil nye vedtekter blir vedtatt.  Vedtekter sende foreldre på mail.  Vedtektsendringer legges frem for SU, Samarbeidsutvalget.  Enhver har ansvar for å sette seg inn i vedtektene til enhver tid.

 

2021.02.09

 

Comments are closed.